Co powinno się znaleźć w studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dość złożonym i specyficznym dokumentem, którego opracowanie powinno być dokonane z zachowaniem należytej staranności i dokładności. Jego zawartość jest również szczegółowo określona.

Struktura studium wykonalności

Dobrze skonstruowane studium wykonalności powinno składać się z następujących elementów:

 • wstępnej analizy projektu,
 • wniosków,
 • definicji zasadniczych celów projektu,
 • identyfikacji projektu,
 • analizy wykonalności,
 • analizy popytu,
 • analizy dostępnych opcji (najkorzystniejszej, najgorszej z możliwych i obecnej),
 • analizy finansowej,
 • analizy ekonomicznej – analizy kosztów i korzyści,
 • analizy wrażliwości i ryzyka (w odniesieniu zwłaszcza do dużych projektów)
 • analizy instytucjonalnej, w tym analizy trwałości projektu,
 • analiz specyficznych dla danego rodzaju projektu i sektora,
 • przedstawienia pomocy publicznej,
 • analizy oddziaływania projektu na środowisko.

Podsumowanie

Choć nie ma formalnego wzoru, według którego należy dokonywać opracowania studium wykonalności, to jednak przedstawione wyżej podejście wydaje się być w pełni racjonalne i merytorycznie uzasadnione. Nie dość, bowiem, że dość szczegółowo wymienione wyżej punkty opisują problemy, które powinny być poruszone w studium wykonalności, to dodatkowo dają one możliwość przedstawienia danego pomysłu stosując także i własną strukturę, która jest najbardziej dopasowana do realizowanego projektu.