Sporządzenie analizy finansowej w studium wykonalności projektu

Analiza finansowa studium wykonalności projektu, ma na celu obliczenie jego wskaźników efektywności finansowej. Analiza finansowa dokonywana jest na ogół z punktu widzenia właściciela powstałej infrastruktury.

Cel przeprowadzania analizy finansowej w studium wykonalności

Analiza finansowa studium wykonalności projektu, ma na celu obliczenie jego wskaźników efektywności finansowejNadrzędnym celem przeprowadzania analizy finansowej  oszacowanie wysokości wsparcia, czyli policzenie wymaganej dla danego projektu luki finansowej. Analiza finansowa ma zatem za zadanie przeprowadzenie weryfikacji, czy inwestycja jest finansowo trwała, czyli innymi słowy, do sprawdzenia:

  •          czy wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia projektu i później, do eksploatacji powstałej na skutek tych działań infrastruktury,
  •          czy będzie on generował wystarczającą nadwyżkę finansową, z której możliwe będzie pokrycie wszystkich kosztów działalności operacyjnej, wraz z możliwymi wydatkami o charakterze odtworzeniowym.

Metoda zdyskontowanych środków pieniężnych

Przy sporządzaniu analizy finansowej studium wykonalności, należy posługiwać się metodą zdyskontowanych środków pieniężnych, w skrócie nazywaną metodą DCF. Metoda zdyskontowanych środków pieniężnych DCF charakteryzowana jest przez następujące parametry:

pod uwagę brane są tylko i wyłącznie przepływy środków pieniężnych, a zatem rzeczywista kwota środków pieniężnych wypłacana lub otrzymywana przez dany projekt. Niepieniężne pozycje rachunkowe, takie jak na przykład amortyzacja czy też rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków nie mogą stanowić przedmiotu przeprowadzonej analizy, przy zsumowaniu, czyli dodawaniu lub odejmowaniu zaistniałych przepływów finansowych w różnych latach funkcjonowania inwestycji, należy uwzględnić wartość pieniądza w danym czasie. Stosuje się w tych działaniach zasadę, że przyszłe przepływy środków pieniężnych dyskontuje się wstecznie do wartości bieżącej.

Odpowiedni model oparty na przejrzystych założeniach

Dobrze przeprowadzona analiza finansowa musi być oparta na przejrzystych założeniach. Do przeprowadzenia takiej analizy powinien zostać sporządzony model, który:

  •   składa się zasadniczo z trzech części: przyjętych założeń, obliczeń i wyników,
  •   zawiera arkusz z założeniami zawierającymi wszystkie wprowadzane do kalkulacji dane,
  •   wszystkie obliczenia powinny zmieścić się w jednym arkuszu obliczeniowym,
  •   arkusze z wynikami powinny znajdować się w załączniku dołączonym do studium wykonalności. W załączniku tym nie powinny się znaleźć żadne obliczeń, a ich zawartość powinna być pobierana wyłącznie z arkusza obliczeń lub przyjętych wcześniej do analizy założeń.

Dodatkowe warunki

Sporządzając analizę finansową projekty pamiętać musimy także o tym, by spełniony był również warunek, by prowadzona analiza była każdorazowo w cenach stałych, przy założeniu, że stopa dyskontowa dla modelu w cenach stałych kształtuje się na poziomie 5%.

Analizę finansową należy we wszystkich przypadkach przeprowadzać w PLN.